Ngày 15.11.2016, Viện NCKH&CN tổ chức nghiệm thu đề tài

14:15 14/02/2017

Viện NCKH&CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài: "Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh tế của các ngân hàng thương mại bằng chứng tại Việt Nam" do TS. Trần Quốc Thịnh chủ nhiệm.