Ngày 09.9.2016, Viện NCKH&CN tổ chức nghiệm thu đề tài

14:07 14/02/2017

Viện NCKH&CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH: "Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi vay đến khả năng sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng ở Việt Nam trong giai đoạn 2006-2014" do TS. Hà Văn Dũng chủ nhiệm