hien-thi-trang-tin

Các Hội thảo trong nước năm 2015

15:04 02/03/2017

• Các biểu hiện của rủi ro hệ thống, tác động của rủi ro hệ thống đến ổn định tài chính tại Việt Nam và các gợi ý chính sách
• Đánh giá thực trạng kỷ luật thị trường của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM hiện nay
• Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học & công nghệ
Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
• Giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đối với sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
Hiệp ước Basel và việc áp dụng trong hoạt động tín dụng tại Việt Nam