hien-thi-trang-tin

Các Hội thảo trong nước năm 2013

14:54 02/03/2017

• Mô hình hoạt động của các công ty tài chính kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam.
Lãi suất cơ bản- kinh nghiệm điều hành lãi suất cơ bản của các quốc gia trên thế giới- thực trạng điều hành lãi suất cơ bản tại Việt Nam.
• Thực trạng và giải pháp nâng cao năng cao năng lực quản trị danh mục cho vay của một số NHTMCP trên địa bàn TP.HCM
Tiếp cận dịch vụ ngân hàng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Hiện trạng ứng dụng CNTT trong quản lý của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và những đề xuất  
• Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng đối với các TCTD trên địa bàn TPHCM
Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Khả năng và điều kiện thiết lập một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia tại Việt Nam
• Giải pháp đổi mới việc thực hiện “Quy chế  đánh giá kết quả rèn luyện”  của sinh viên trong  trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Áp dụng bộ tiêu chuẩn AUN- Asean Univesity Netword Quality - Assurance trong tự dánh giá chương trình đào tạo
• Phát triển bền vững Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
Thực trạng Chênh lệch kỳ hạn tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Phương pháp xác định và ý nghĩa của chỉ số điều kiện tiền tệ (MCI) khả năng áp dụng cho Việt Nam.
Phân tích rủi ro lãi xuất trong hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM