hien-thi-trang-tin

Các Hội thảo trong nước năm 2011

14:49 02/03/2017

• Chiến lược phát triển trường Đại học Ngân hàng TP.HCM giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn 2020
• Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2011
• Chương trình đào tạo ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Chương trình đào tạo ngành: Quản trị kinh doanh
• Chương trình đào tạo ngành: Ngôn ngữ Anh
• Chương trình đào tạo ngành: Kế toán -  Kiểm toán
• Chương trình đào tạo ngành: Hệ thống thông tin Quản lý 
• Nhu cầu và các kênh huy động vốn cho phát triển KT-XH trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010