hien-thi-trang-tin

Các Hội thảo trong nước năm 2010

14:30 02/03/2017

• Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 - Cơ hội và thách thức 
Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Cần thơ
• Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
• Phát triển bền vững Ngân hàng thương mại Việt Nam