hien-thi-trang-tin

Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP (Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP)

13:19 22/02/2017


 
Đường link Hội thảo Quốc tế: http://conference.buh.edu.vn/