DANH MỤC

Biểu mẫu

Mẫu hồ sơ đề tài NCKH cấp ngành

09:03 01/11/2016

1. Đơn đăng ký;

2. Thuyết minh;

3. Tóm tắt hoạt động của tổ chức;
4. Lý lịch của chủ nhiệm và thư ký;
5. Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện;
6. From đề cương


File đính kèm

1. Đơn đăng ký Tải về
2. Thuyết minh Tải về
3. Tóm tắt hoạt động của tổ chức Tải về
4. Lý lịch của chủ nhiệm và thư ký Tải về
5. Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện Tải về
6. From đề cương Tải về