DANH MỤC

Biểu mẫu

Các biểu mẫu hoạt động NCKH cấp Trường

16:27 30/06/2017

- VNC.QT.02: QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHOA HỌC

VNC.QT.02.01: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

- VNC.QT.02.02a: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG
  VNC.QT.02.02b: ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP
  VNC.QT.02.02c: ĐĂNG KÝ BIÊN DỊCH TÀI LIỆU

VNC.QT.02.03: BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH-CN

VNC.QT.02.04: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỒI ĐỒNG XÉT CHỌN KHCN

VNC.QT.02.05: PHIẾU CHẤM ĐIỂM HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN

VNC.QT.02.06: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN

VNC.QT.02.07: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC KHCN CẤP TRƯỜNG

VNC.QT.02.08a: THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG
  VNC.QT.02.08b: THUYẾT MINH TÀI LIỆU THAM KHẢO
  VNC.QT.02.08c: THUYẾT MINH GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.08d: THUYẾT MINH SÁCH CHUYÊN KHẢO

VNC.QT.02.09: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỀ CƯƠNG NCKH

VNC.QT.02.10a: PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG SÁCH CHUYÊN KHẢO-TÀI LIỆU-GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.10b: PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.11a: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐỀ CƯƠNG SÁCH CHUYÊN KHẢO-TÀI LIỆU-GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.11b - BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.12a: QUYẾT ĐỊNH GIAO SÁCH CHUYÊN KHẢO-TÀI LIỆU-GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.12b: QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.13: HỢP ĐỒNG

VNC.QT.02.14: ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HOẠT ĐỘNG KHCN

VNC.QT.02.15: ĐỀ NGHỊ HỦY NCKH

- VNC.QT.02.16: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NCKH

VNC.QT.02.17a: BẢN NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU  SÁCH CHUYÊN KHẢO-TÀI LIỆU-GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.17b: BẢN NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.18a: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.18b: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU TÀI LIỆU THAM KHẢO
  VNC.QT.02.18c: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.19a: PHIẾU TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.19b: PHIẾU TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU THAM KHẢO
  VNC.QT.02.19c: PHIẾU TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.20a: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU TÀI LIỆU THAM KHẢO
  VNC.QT.02.20b: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.20c: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
  
- VNC.QT.02.21a: BẢN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  VNC.QT.02.21b: BẢN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN CHỈNH

VNC.QT.02.22: BẢN CAM ĐOAN CHỈNH SỬA

- VNC.QT.02.23: CÁC BIỂU MẪU THEO TT_14_2014_TT-BKHCN

VNC.QT.02.24: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

VNC.QT.02.25a:  QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁCH CHUYÊN KHẢO
  VNC.QT.02.25b: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI