DANH MỤC

Biểu mẫu

Các biểu mẫu hoạt động NCKH cấp Trường

16:27 30/06/2017

- VNC.QT.02: QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHOA HỌC

VNC.QT.02.01: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

- VNC.QT.02.02a: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG
  VNC.QT.02.02b: ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP
  VNC.QT.02.02c: ĐĂNG KÝ BIÊN DỊCH TÀI LIỆU

VNC.QT.02.03: BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH-CN

VNC.QT.02.04: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỒI ĐỒNG XÉT CHỌN KHCN

VNC.QT.02.05: PHIẾU CHẤM ĐIỂM HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN

VNC.QT.02.06: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN

VNC.QT.02.07: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC KHCN CẤP TRƯỜNG

VNC.QT.02.08a: THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG
  VNC.QT.02.08b: THUYẾT MINH TÀI LIỆU THAM KHẢO
  VNC.QT.02.08c: THUYẾT MINH GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.08d: THUYẾT MINH SÁCH CHUYÊN KHẢO

VNC.QT.02.09: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỀ CƯƠNG NCKH

VNC.QT.02.10a: PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG SÁCH CHUYÊN KHẢO-TÀI LIỆU-GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.10b: PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.11a: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐỀ CƯƠNG SÁCH CHUYÊN KHẢO-TÀI LIỆU-GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.11b - BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.12a: QUYẾT ĐỊNH GIAO SÁCH CHUYÊN KHẢO-TÀI LIỆU-GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.12b: QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.13: HỢP ĐỒNG

VNC.QT.02.14: ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HOẠT ĐỘNG KHCN

VNC.QT.02.15: ĐỀ NGHỊ HỦY NCKH

- VNC.QT.02.16: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NCKH

VNC.QT.02.17a: BẢN NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU  SÁCH CHUYÊN KHẢO-TÀI LIỆU-GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.17b: BẢN NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.18a: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.18b: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU TÀI LIỆU THAM KHẢO
  VNC.QT.02.18c: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.19a: PHIẾU TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.19b: PHIẾU TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU THAM KHẢO
  VNC.QT.02.19c: PHIẾU TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI

VNC.QT.02.20a: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU TÀI LIỆU THAM KHẢO
  VNC.QT.02.20b: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH
  VNC.QT.02.20c: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
  
- VNC.QT.02.21a: BẢN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  VNC.QT.02.21b: BẢN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN CHỈNH

VNC.QT.02.22: BẢN CAM ĐOAN CHỈNH SỬA

- VNC.QT.02.23: CÁC BIỂU MẪU THEO TT_14_2014_TT-BKHCN

VNC.QT.02.24: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

VNC.QT.02.25a:  QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁCH CHUYÊN KHẢO
  VNC.QT.02.25b: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai