DANH MỤC

Giới thiệu chung

Lịch sử phát triển

Tiền thân của Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ là Phòng Quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phân viện TP.HCM của Học viện Ngân hàng. Năm 2003, tách khỏi Học viện ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 174/2003/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng (Tên giao dịch quốc tế: Institude of Banking Research and Technology) được thành lập theo Quyết định 1517/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Quyết định số 75/2004/ĐHNH của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng là đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM có chức năng nghiên cứu và quản lý khoa học - công nghệ theo qui chế quản lý khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng.

Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng có các đơn vị trực thuộc:
- Phòng quản lý khoa học - công nghệ;
- Các bộ môn nghiên cứu khoa học và công nghệ;
- Ban tạp chí và phát hành;

Quyết định số 865/QĐ-NHNN ngày 13/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Qui  định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thì Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng có 2 bộ phận trực  thuộc là: bộ phận quản lý khoa học và bộ phận nghiên cứu khoa học.  

Theo Quyết định số 330/QĐ-NHNN ngày 26/2/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ chức, cơ cấu của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và  Quyết định số 1040/QĐ-ĐHNH ngày 18/06/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng đổi tên thành Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học của một Trường đại học đa ngành và Tạp chí Công nghệ ngân hàng được sáp nhập vào Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Các đóng góp của Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ qua quá trình hình thành và phát triển

Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện quản lý, tổng hợp và thống kê các hoạt động NCKH trong toàn trường.  Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ còn là đơn vị tham mưu đề xuất định hướng các hoạt động NCKH nên trong những năm qua, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM luôn luôn đáp ứng 10 tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về hoạt động khoa học và công nghệ đối với các Trường Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ còn là đơn vị đề xuất, thuyết minh, tìm kiếm các nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động nghiên cứu. Trong thời gian qua, Trường đã thực hiện và tham gia hơn 3 đề tài cấp nhà nước, 6 đề tài cấp tỉnh, thành phố, 22 đề tài cấp bộ và ngành, đặc biệt là đáp ứng giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành Ngân hàng.

Những thành tựu có được trên đây là sự nỗ lực quyết tâm và ý thức luôn luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thúc đẩy hoạt động NCKH phát triển của lãnh đạo Viện, các nghiên cứu viên, bộ phận quản lý, nghiệp vụ.