DANH MỤC

Định hướng phát triển

Định hướng và phát triển
  - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các ngành và chuyên ngành của khoa học kinh tế;
  - Nghiên cứu và xây dựng các luận cứ khoa học cho chính sách kinh tế nhà nước;

     - Xây dựng các chương trình tổng quan và dự báo kinh tế;
  - Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức mới và thông tin khoa học thuộc các lĩnh vực của khoa học kinh tế.


423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai