DANH MỤC

Định hướng phát triển

Định hướng và phát triển
  - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các ngành và chuyên ngành của khoa học kinh tế;
  - Nghiên cứu và xây dựng các luận cứ khoa học cho chính sách kinh tế nhà nước;

     - Xây dựng các chương trình tổng quan và dự báo kinh tế;
  - Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức mới và thông tin khoa học thuộc các lĩnh vực của khoa học kinh tế.