DANH MỤC

Cơ cấu tổ chức

Nhân sự Viện NCKH&CN - Tạp chí CNNH

* Sơ đồ tổ chức:

* Nhân sự Viện NCKH&CN - Tạp chí CNNH: - Ban lãnh đạo: - PGS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch (Viện Trưởng kiêm Tổng Biên tập CNNH) - TS. Nguyễn Thị Luyện (Phó Tổng Biên tập) - Đội ngũ Chuyên viên: - ThS. Phạm Thị Thúy Diễm - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền - ThS. Lê Thị Chúc Ly - ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Ý - CN. Trần Thị Mỹ Hạnh - CN. Nguyễn Phương Tường Lan - CN. Trần Thị Mạo

423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai