DANH MỤC

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng

Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ có tên gọi quốc tế là Institute of Research and Technology và tên viết tắt Viện NCKH&CN, là đơn vị chức năng trực thuộc trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Viện có chức năng quản lý và nghiên cứu khoa học trong đa lĩnh vực với ngành mũi nhọn là tài chính - ngân hàng; tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và quản lý, vận hành Tạp chí Công nghệ Ngân hàng theo quy chế hiện hành.

Nhiệm vụ

- Thực hiện quản lý hoạt động khoa học và công nghệ điều phối, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;
- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp các hoạt động liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;
- Trực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp ngành và cấp nhà nước. Nghiên cứu theo các yêu cầu của địa phương và doanh nghiệp;
- Quản lý và vận hành Tạp chí Công nghệ ngân hàng.